Vydavatel

Tamasu Butterfly Europa GmbH

Kommunikationsstr. 8
47807 Krefeld
Německo
Tel. +49-2151-93567-0
Fax. +49-2151-93567-44
cs(at)butterfly.tt
www.butterfly.tt

Ředitelé:
Takako Osawa, Taisei Imamura

Registrace u soudu: Amtsgericht Krefeld
Registrační číslo: HRB 16034

DIČ: DE120277040

Vydavatel
Taisei Imamura

Webmaster
Sebastian Rangs

Odmítnutí odpovědnosti

1. Obsah

Autor nezaručuje aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Reklamace týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou použitím jakýchkoli poskytnutých informací, včetně jakýchkoli neúplných nebo nesprávných informací, budou proto odmítnuta, ledaže by chování autora bylo prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalé.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Části stránek nebo celá publikace, včetně všech nabídek a informací, mohou být bez předchozího upozornění prodlouženy, změněny nebo částečně či zcela smazány.

2. Odkazy

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na webové stránky z externích zdrojů („hypertextové odkazy“), jejichž obsah je mimo autorskou kontrolu a odpovědnost, autor nemůže být odpovědný, ledaže má plné znalosti o nezákonném obsahu a byl by schopen zabránit návštěvníkům jeho stránek, aby tyto stránky prohlíželi. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době, kdy byl odkaz použit, nebyly na odkazovaných stránkách žádné zřejmé  nelegální obsahy. Současný a budoucí design, obsah a tvorba stránek, na které je odkazováno, jsou mimo autorskou kontrolu. Proto se autor výslovně distancuje od veškerého obsahu stánek, na které se odkazuje, které byly změněny po použití odkazu. Toto ustanovení se týká všech odkazů, které uvádí sám autor, jakož i příspěvků do knih hostů, diskusních fór, indexů odkazů, adresářů a všech ostatních forem databází, kde lze provádět externí záznamy. Autor neodpovídá za neoprávněné, nesprávné nebo neúplné obsahy ani za škody způsobené použitím nebo nepoužíváním takových informací na stránkách, na které odkazuje. V tomto případě může být zodpovědný pouze autor těchto stránek obsahujících neoprávněné, nesprávné nebo neúplné informace.

3. Autorská práva

Ve všech publikacích se autor snaží respektovat autorská práva všech používaných grafik, zvuků, videosekvencí a textů, používat vlastní grafiku, zvuky, videosekvence a texty nebo používat grafiku, zvuky, videosekvence a texty, které jsou veřejně přístupné. Všechny ochranné známky a značky uvedené na internetových stránkách autora, které mohou být majetkem třetích osob, jsou bez omezení stanoveny příslušným zákonem a majetkovými právy příslušného registrovaného vlastníka. Jednoduchá zmínka o ochranné známce nemusí nutně vést k závěru, že tato ochranná známka není majetkem žádné třetí strany. Autor si vyhrazuje autorské právo na publikované objekty, které sám vytvořil. Jakákoli duplikace nebo použití takového materiálu, např. grafiky, zvuků, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích podléhá výslovnému souhlasu autora.

4.Ochrana soukromí

Rozhodnutí o tom, zda a do jaké míry vloží své osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, poštovní adresy) na tuto webovou stránku, je výlučně na uvážení uživatele. Za předpokladu, že jsou k tomu technické podmínky, je také možné využívat a platit veškeré nabízené služby bez zadávání těchto údajů nebo při zadávání anonymních údajů nebo pseudonymů. Kontaktní údaje, jako jsou poštovní adresy, telefonní či faxová čísla a e-mailové adresy zveřejněné sesterské společnosti nebo v obdobné kategorii, nesmějí být používány třetími stranami pro zasílání informací, které nebyly výslovně vyžádány. Právní kroky vůči odesílateli tzv. nevyžádané pošty jsou vyhrazeny pro nás.

5. Právní platnost tohoto odmítnutí odpovědnosti

Toto odmítnutí odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, z níž jste se k němu dostali. Nejsou-li části tohoto dokumentu nebo jeho jednotlivé podmínky legální, nebo jsou nesprávné, zůstávají obsah nebo platnost všech ostatních částí tohoto dokumentu nedotčeny.

Website concept & realisation
Völler & Freunde